VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2022/2023

28.4.2022 Studijní novinky

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

VÝSLEDKY PODLE ID KÓDU (pdf.)

VÝSLEDKY DLE POŘADÍ (pdf.)

V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 56 uchazečů. V pátek 29.4.2022 od 9,00 do 18,00 hodin si můžete vyzvednout Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, odevzdat Zápisový lístek nebo podat Žádost o odvolání. Osobním vyzvednutím rozhodnutí můžete celý proces odevzdávání Zápisových lístků a podání Žádosti o odvolání velmi urychlit, v případě, že si rozhodnutí osobně nevyzvednete, bude Vám zasláno poštou.

Přijatí na základě přijímací zkoušky musí svůj úmysl vzdělávat se na Sportovním gymnáziu, Pardubice, Dašická 268 potvrdit doručením zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 12.5.2022. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním Zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do pracovních 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě, že Váš syn/dcera nebudou přijati, ale splní podmínky pro přijetí a nebudou přijati pouze z kapacitních důvodů, můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí pro nedostatečnou kapacitu podat Žádost o odvolání. Zásilka se na poště ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považována za doručenou.

Ředitel školy vyhoví v rámci autoremedury uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, pokud jej lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout.


Vyvěšeno:

28.4.2022, 14:05