KRITÉRIA PŘIJETÍ NA ŠKOLU


Kritéria přijímacího řízení pro rok 2023


Možnost přípravného kurzu k talentové zkoušce v sobotních termínech 19. 11. 2022 a 10. 12. 2022 od 9 – 12 hodin.

Přihláška na přípravný kurz k talentové zkoušce (zdarma).


Nejpozději do 30. 11. 2022 je třeba odevzdat přihlášku ke studiu na naší škole a vyplnit online dotazník pro uchazeče.

Součástí přihlášky je potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, nutno dodat do konání jednotné přijímací zkoušky (13.4.2023). K doložení zdravotní způsobilosti stačí razítko tělovýchovného lékaře na přihlášce nebo kopie lékařské zprávy nebo vyplněná žádost o posouzení zdravotní způsobilosti.

Najděte nejbližšího tělovýchovného lékaře.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků

obor vzdělání: gymnázium se sportovní přípravou

kód oboru: 79-42-K/41


Jsme škola s talentovou zkouškou, proto ke studiu budou přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pořadí určí počet získaných bodů (součet TZ + JPZ + ZŠ + Aktivity).


Talentová zkouška (TZ):

9. 1. 2023 proběhne zkouška ze sportovní specializace atletika, basketbal chlapci, fotbal a lední hokej

Všeobecná část talentové zkoušky: 1. řádný termín – 10. 1. 2023 (škola uvedená na přihlášce na 1. místě),

2. řádný termín – 11. 1. 2023 (škola uvedená na přihlášce na 2. místě)


Hodnocení sportovních předpokladů (talentová zkouška – TZ): Známky z jednotlivých oddílů (S, OP, TV) budou přepočteny na body podle následující tabulky.


Přepočtová tabulka k talentové zkoušce


Maximálně je možné získat 100 bodů. Podmínkou pro úspěšné zvládnutí TZ je minimálně 40 bodů. Uchazeč, který nesplní uvedenou podmínku, nemůže být přijat ke studiu na gymnáziu se sportovní přípravou.


Jednotná přijímací zkouška (JPZ): 1. řádný termín – 13. dubna 2023 (škola uvedená na přihlášce na 1. místě),

2. řádný termín 14. dubna 2023 (škola uvedená na přihlášce na 2. místě).

Jednotná přijímací zkouška bude mít formu písemných testů z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem testů je společnost Cermat.

Rozsah testů:

  • Česká jazyk: 60 minut čistého času – max. počet bodů 50
  • Matematika: 70 minut čistého času – max. počet bodů 50


Maximálně je možné získat 100 bodů. Minimum pro přijetí uchazeče ke vzdělání na gymnázium se sportovní přípravou je 30 bodů.


Uchazeč, který nesplní uvedené podmínky TZ a JPZ, nemůže být přijat ke studiu na gymnázium se sportovní přípravou. V případě, že tuto podmínku uchazeč splní, bude pro stanovení pořadí použito následujícího postupu:

Body z TZ a JPZ všech uchazečů, kteří splnili podmínku minimálního počtu 70 bodů (40 TZ + 30 JPZ), budou sečteny s body získanými za prospěch ze ZŠ – maximálně 20 bodů, za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT) – maximálně 10 bodů a za sportovní aktivity – maximálně 10 bodů.

Celkový maximálně možný počet 240 bodů = TZ + JPZ + ZŠ + Aktivity škola + Aktivity sport. Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu 60 nejlepších uchazečů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že všech prvních 60 uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (61. a následující) následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění.


Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

a) Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy z předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis

Přidělené body za dosažený prospěch ze ZŠ - průměr známek z vybraných předmětů (pdf.)


b) Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách a soutěžích) ve školních letech 2020/21, 2021/22 a 2022/23 může získat uchazeč nejvýše 10 bodů. Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou listinou.

Soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT: účast v okresním kole – 1 bod, okresní kolo do 3. místa – 2 body, účast v krajském kole – 3 body, krajské kolo do 3. místa – 5 bodů, účast v celostátním kole – 7 bodů, celostátní kolo do 5. místa – 10 bodů.

c) Za sportovní aktivity za poslední 2 roky může uchazeč získat nejvýše 10 bodů: reprezentace ČR – 10 bodů, 1. místo MČR – 5 bodů, 2. – 3. místo MČR – 3 body a to ve sportu, se kterým se na školu hlásí.

Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou listinou (mohou být kopie).


Doplňující kritéria pro přijetí uchazeče při rovnosti bodů

Při rovnosti bodů o přijetí uchazeče rozhoduje:

  1. vyšší počet bodů z talentové zkoušky
  2. vyšší počet bodů ze sportovní specializace
  3. vyšší počet bodů z matematiky u JPZ
  4. vyšší počet bodů z českého jazyka u JPZ
  5. vyšší počet bodů z průměru známek za 1. pololetí a za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
  6. vyšší počet bodů z průměru známek za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ


Informace pro ukrajinské uchazeče:

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Více na stránkách MŠMT.


Zveřejněno v Pardubicích 31. 10. 2022.