KRITÉRIA PŘIJETÍ NA ŠKOLU


Kritéria přijímacího řízení pro rok 2025

Nejpozději do 20. 2. 2025 je třeba odevzdat přihlášku ke studiu na naší škole a vyplnit online dotazník pro uchazeče.

Součástí přihlášky je potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu, nutno dodat do konání jednotné přijímací zkoušky (... ... 2025). K doložení zdravotní způsobilosti stačí razítko tělovýchovného lékaře na přihlášce nebo kopie lékařské zprávy nebo vyplněná žádost o posouzení zdravotní způsobilosti.

Najděte nejbližšího tělovýchovného lékaře.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků

obor vzdělání: gymnázium se sportovní přípravou

kód oboru: 79-42-K/41


Jsme škola s talentovou zkouškou, proto ke studiu budou přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pořadí určí počet získaných bodů (součet TZ + JPZ + ZŠ + Aktivity).


Talentová zkouška (TZ):

... ... 2025 proběhne zkouška ze sportovní specializace atletika, basketbal chlapci, fotbal a lední hokej

Všeobecná část talentové zkoušky: 1. řádný termín – ... ... 2025 (škola uvedená na přihlášce na 1. místě),

2. řádný termín – ... ... 2025 (škola uvedená na přihlášce na 2. místě)

Tabulka hodnocení výkonů TZ

Hodnocení sportovních předpokladů (talentová zkouška – TZ): Známky z jednotlivých oddílů (S, OP, TV) budou přepočteny na body podle následující přepočtové tabulky k talentové zkoušce.

Maximálně je možné získat 100 bodů. Podmínkou pro úspěšné zvládnutí TZ je minimálně 40 bodů a zároveň nesmí mít uchazeč z žádné části TZ (TV, OP, S) známku 5. Uchazeč, který nesplní uvedenou podmínku, nemůže být přijat ke studiu na gymnáziu se sportovní přípravou.


Jednotná přijímací zkouška (JPZ): 1. řádný termín – 12. dubna 2024 (škola uvedená na přihlášce na 1. místě),

2. řádný termín 15. dubna 2024 (škola uvedená na přihlášce na 2. místě).

Jednotná přijímací zkouška bude mít formu písemných testů z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem testů je společnost Cermat.

Rozsah testů:

  • Česká jazyk: 60 minut čistého času – max. počet bodů 50
  • Matematika: 70 minut čistého času – max. počet bodů 50

Maximálně je možné získat 100 bodů. Minimum pro přijetí uchazeče ke vzdělání na gymnázium se sportovní přípravou je 30 bodů.


Uchazeč, který nesplní uvedené podmínky TZ a JPZ, nemůže být přijat ke studiu na gymnázium se sportovní přípravou. V případě, že tuto podmínku uchazeč splní, bude pro stanovení pořadí použito následujícího postupu:

Body z TZ a JPZ všech uchazečů, kteří splnili podmínku minimálního počtu 70 bodů (40 TZ + 30 JPZ), budou sečteny s body získanými za prospěch ze ZŠ – maximálně 20 bodů, za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT) – maximálně 10 bodů a za sportovní aktivity – maximálně 10 bodů.

Celkový maximálně možný počet 240 bodů = TZ + JPZ + ZŠ + Aktivity škola + Aktivity sport. Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu 60 nejlepších uchazečů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že všech prvních 60 uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (61. a následující) následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění.


Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

a) Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy z předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis

Přidělené body za dosažený prospěch ze ZŠ - průměr známek z vybraných předmětů (pdf.)


b) Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění ve vědomostních soutěžích a olympiádách) ve školních letech 2021/22, 2022/23 a 2023/24 může získat uchazeč nejvýše 10 bodů. Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou listinou.

Soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT: účast v okresním kole – 1 bod, okresní kolo do 3. místa – 2 body, účast v krajském kole – 3 body, krajské kolo do 3. místa – 5 bodů, účast v celostátním kole – 7 bodů, celostátní kolo do 5. místa – 10 bodů.

c) Za sportovní aktivity za poslední rok může uchazeč získat nejvýše 10 bodů: reprezentace ČR – 10 bodů, 1. místo MČR – 5 bodů, 2. – 3. místo MČR – 3 body a to ve sportu, se kterým se na školu hlásí. U sportovní specializace tanec uznáváme pouze výsledky z disciplíny taneční sport.

Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou listinou (mohou být kopie).


Doplňující kritéria pro přijetí uchazeče při rovnosti bodů

Při rovnosti bodů o přijetí uchazeče rozhoduje:

  1. vyšší počet bodů z talentové zkoušky
  2. vyšší počet bodů ze sportovní specializace
  3. vyšší počet bodů z matematiky u JPZ
  4. vyšší počet bodů z českého jazyka u JPZ
  5. vyšší počet bodů z průměru známek za 1. pololetí a za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
  6. vyšší počet bodů z průměru známek za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ


Informace pro ukrajinské uchazeče:

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Více na stránkách MŠMT.


Zveřejněno v Pardubicích 31. 10. 2023