ZMĚNA TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

26.3.2021 Studijní novinky

MŠMT provedlo úpravu termínů jednotné přijímací zkoušky (JPZ).

Písemné testy JPZ se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021. Náhradní termín PT JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanovuje nové termíny pro konání přijímacího řízení.   

https://www.msmt.cz/file/55056/

Další informace můžete nalézt na webových stránkách CERMATu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska