Kritéria pro přijetí na školu

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019 budou zveřejněna nejpozděni k 30.10.2018.

Nejpozději do 30. 11. 2018 je třeba odevzdat přihlášky ke studiu na naší škole. Nestačí razítko podací pošty (30.11.2018), ale přihlášky musí být k tomuto datu fyzicky ve škole! Součástí přihlášky je potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků ve všech kolech přijímacího řízení obor vzdělání: gymnázium se sportovní přípravou kód oboru: 79-42-K/41.

Jsme škola s talentovou zkouškou, proto ke studiu budou přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a jednotnou zkoušky z českého jazyka a matematiky, pořadí určí počet získaných bodů (součet talentová a jednotná zkouška). Talentová zkouška (TZ) – 1. kolo přijímacího řízení – 1. termín 10. 1. 2019 (škola uvedená na přihlášce na 1. místě) – 2. termín 11. 1. 2019 (škola uvedená na přihlášce na 2. místě) Hodnocení sportovních předpokladů (talentová zkouška – TZ): Známky z jednotlivých oddílů (S, OP, TV) budou přepočteny na body podle následující tabulky. Maximálně je možné získat 100 bodů. Minimum pro úspěšné zvládnutí TZ je 40 bodů.

 • S – sportovní specializace
 • OP – obecné sportovní předpoklady
 • TV – učivo tělesné výchovy na ZŠ

Přepočtová tabulka k talentové zkoušce:

SPECIALIZACE OBECNÉ PŘEDPOKLADY učivo TV ZŠ
známka body známka body známka body
1 50 1 30 1 20
1,5 45 1,5 27 1,5 18
2 40 2 24 2 16
2,5 30 2,5 18 2,5 12
3 25 3 15 3 10
3,5 20 3,5 12 3,5 8
4 15 4 9 4 6
4,5 5 4,5 3 4,5 2
5 0 5 0 5 0

Uchazeč, který nesplní uvedenou podmínku, nemůže být přijat ke studiu na gymnáziu se sportovní přípravou. Jednotná zkouška (JZ) – 1. kolo přijímacího řízení – 1. termín 12. 4. 2019 (škola uvedená na přihlášce na 1. místě) – 2. termín 15. 4. 2019 (škola uvedená na přihlášce na 2. místě) Jednotná zkouška bude mít formu písemných testů z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem testů je společnost Cermat. Rozsah testů

 • Česká jazyk: 60 minut čistého času – max. počet bodů 50
 • Matematika: 70 minut čistého času – max. počet bodů 50

Maximálně je možné získat 100 bodů. Minimum pro přijetí uchazeče ke vzdělání na gymnázium se sportovní přípravou je 25 bodů. Celkové hodnocení uchazečů o vzdělání s možností zisku maximálně 240 bodů. CELKEM = TZ + JZ Uchazeč, který nesplní uvedené podmínky TZ a JZ, nemůže být přijat ke studiu na gymnázium se sportovní přípravou. V případě, že tuto podmínku splní více jak 60 uchazečů, bude pro stanovení pořadí použito následujícího postupu: Body z TZ a JZ všech uchazečů, kteří splnili podmínku minimálního počtu 65 bodů (40 TZ + 25 JZ), budou sečteny s body získanými za prospěch ze ZŠ, za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT) a za sportovní aktivity. Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu 60 nejlepších uchazečů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že všech prvních šedesát uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (61. a následující) následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění.

Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

 1. a) Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy z předmětů: matematika, český jazyk, první cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis

Přidělené body za dosažený průměr známek z vybraných předmětů:

Průměr Body Průměr Body
1,00 20 1,80 10
1,08 19 1,88 9
1,16 18 1,96 8
1,24 17 2,04 7
1,32 16 2,12 6
1,40 15 2,20 5
1,48 14 2,28 4
1,56 13 2,36 3
1,64 12 2,44 2
1,72 11 2,52 1
2,60 0

 

 1. b) Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách a soutěžích) ve školních letech 2017/18 a 2018/19, dokládajících zájem uchazeče o studium může získat uchazeč nejvýše 10 bodů. Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou listinou.

Soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT: účast v okresním kole – 1 bod okresní kolo do 3. místa – 2 body účast v krajském kole – 3 body krajské kolo do 3. místa – 5 bodů účast v celostátním kole – 7 bodů celostátní kolo do 5. místa – 10 bodů

 1. c) Za sportovní aktivity může uchazeč získat nejvýše 10 bodů:

reprezentace ČR – 10 bodů

 1. místo MČR – 5 bodů
 2. – 3. místo MČR – 3 body

Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou listinou. Doplňující kritéria pro přijetí uchazeče při rovnosti bodů   Při rovnosti bodů o přijetí uchazeče rozhoduje:

 1. vyšší počet bodů z talentové zkoušky
 2. vyšší počet bodů se sportovní specializace
 3. vyšší počet bodů z matematiky
 4. vyšší počet bodů z českého jazyka
 5. vyšší počet bodů z průměru známek z 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
 6. vyšší počet bodů z průměru známek z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ

Zveřejněno v Pardubicích 14.9.2018