Kritéria pro přijetí na školu

Kritéria přijímacího řízení naleznete zde. (pdf.) Pro uchazeče platí níže uvedená kritéria Nejpozději do 30. 11. 2017 je třeba odevzdat přihlášky ke studiu na naší škole. Nestačí razítko podací pošty (30.11.2017), ale přihlášky musí být k tomuto datu fyzicky ve škole! Součástí přihlášky je potvrzení tělovýchovného lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60 žáků ve všech kolech přijímacího řízení obor vzdělání: gymnázium se sportovní přípravou kód oboru: 79-42-K/41 Jsme škola s talentovou zkouškou, proto ke studiu budou přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a jednotnou zkoušky z českého jazyka a matematiky, pořadí určí počet získaných bodů (součet talentová a jednotná zkouška). Talentová zkouška (TZ) – 1. kolo přijímacího řízení – 1. termín 11. 1. 2018 (škola uvedená na přihlášce na 1. místě) – 2. termín 12. 1. 2018 (škola uvedená na přihlášce na 2. místě) Hodnocení sportovních předpokladů (talentová zkouška – TZ): Známky z jednotlivých oddílů (S, OP, TV) budou přepočteny na body podle následující tabulky. Maximálně je možné získat 100 bodů. Minimum pro úspěšné zvládnutí TZ je 40 bodů.

 • S – sportovní specializace
 • OP – obecné sportovní předpoklady
 • TV – učivo tělesné výchovy na ZŠ

Přepočtová tabulka k talentové zkoušce:

SPECIALIZACE   OBECNÉ PŘEDPOKLADY   učivo TV ZŠ
známka body   známka body   známka body
1 50   1 30   1 20
1,5 45   1,5 27   1,5 18
2 40   2 24   2 16
2,5 30   2,5 18   2,5 12
3 25   3 15   3 10
3,5 20   3,5 12   3,5 8
4 15   4 9   4 6
4,5 5   4,5 3   4,5 2
5 0   5 0   5 0

Uchazeč, který nesplní uvedenou podmínku, nemůže být přijat ke studiu na gymnáziu se sportovní přípravou. Jednotná zkouška (JZ) – 1. kolo přijímacího řízení – 1. termín 12. 4. 2018 (škola uvedená na přihlášce na 1. místě) – 2. termín 16. 4. 2018 (škola uvedená na přihlášce na 2. místě) Jednotná zkouška bude mít formu písemných testů z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem testů je společnost Cermat. Rozsah testů

 • Česká jazyk: 60 minut čistého času – max. počet bodů 50
 • Matematika: 70 minut čistého času – max. počet bodů 50

Maximálně je možné získat 100 bodů. Minimum pro přijetí uchazeče ke vzdělání na gymnázium se sportovní přípravou je 25 bodů. Celkové hodnocení uchazečů o vzdělání s možností zisku maximálně 240 bodů. CELKEM = TZ + JZ Uchazeč, který nesplní uvedené podmínky TZ a JZ, nemůže být přijat ke studiu na gymnázium se sportovní přípravou. V případě, že tuto podmínku splní více jak 60 uchazečů, bude pro stanovení pořadí použito následujícího postupu: Body z TZ a JZ všech uchazečů, kteří splnili podmínku minimálního počtu 65 bodů (40 TZ + 25 JZ), budou sečteny s body získanými za prospěch ze ZŠ, za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v soutěžích a olympiádách vyhlašovaných MŠMT) a za sportovní aktivity. Z takto vzniklého pořadí bude přijato ke studiu 60 nejlepších uchazečů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že všech prvních šedesát uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (61. a následující) následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu se školským zákonem v platném znění. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

 1. a) Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy z předmětů:

matematika, český jazyk, první cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis Přidělené body za dosažený průměr známek z vybraných předmětů:

Průměr Body   Průměr Body
1,00 20   1,80 10
1,08 19   1,88 9
1,16 18   1,96 8
1,24 17   2,04 7
1,32 16   2,12 6
1,40 15   2,20 5
1,48 14   2,28 4
1,56 13   2,36 3
1,64 12   2,44 2
1,72 11   2,52 1
      2,60 0

 

 1. b) Za aktivity nad rámec běžných školních povinností (účast a umístění v olympiádách a soutěžích) ve školních letech 2016/17 a 2017/18, dokládajících zájem uchazeče o studium může získat uchazeč nejvýše 10 bodů. Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou listinou.

  Soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT: účast v okresním kole – 1 bod okresní kolo do 3. místa – 2 body účast v krajském kole – 3 body krajské kolo do 3. místa – 5 bodů účast v celostátním kole – 7 bodů celostátní kolo do 5. místa – 10 bodů

 1. c) Za sportovní aktivity může uchazeč získat nejvýše 10 bodů:

reprezentace ČR – 10 bodů

 1. místo MČR – 5 bodů
 2. – 3. místo MČR – 3 body

Umístění a účast na soutěžích musí být doložená diplomem, účastnickým listem nebo výsledkovou listinou. Doplňující kritéria pro přijetí uchazeče při rovnosti bodů   Při rovnosti bodů o přijetí uchazeče rozhoduje:

 1. vyšší počet bodů z talentové zkoušky
 2. vyšší počet bodů se sportovní specializace
 3. vyšší počet bodů z matematiky
 4. vyšší počet bodů z českého jazyka
 5. vyšší počet bodů z průměru známek z 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ
 6. vyšší počet bodů z průměru známek z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ

  Zveřejněno v Pardubicích 31.10.2017.